Đăng nhập

Nhìn lại kết quả qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXI

(22/07/2018). Số lượt xem:1676

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, ngay từ đầu nhiệm kỳ, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 trong những năm qua đạt được những thành quả quan trọng…

 

Trước hết là công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết được Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm túc. Đến nay, Huyện ủy khóa XXI đã tổ chức 12 hội nghị định kỳ, ban hành 10 Nghị quyết chuyên đề, 3 kết luận về chủ trương, định hướng, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, nửa nhiệm kỳ qua, huyện Núi Thành đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. Tổng giá trị sản xuất (tính theo giá năm 2010) giai đoạn 2015-2018 tăng bình quân hàng năm 22,37%; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 39,26 triệu đồng, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra đến 2020 đạt 37,5 triệu đồng); tổng thu ngân sách nhà nước (phần huyện quản lý) giai đoạn 2015-2017 tăng bình quân hàng năm 17,33% (đạt so với Nghị quyết đề ra). Đến năm 2017, huyện Núi Thành có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% (Nghị quyết đề ra đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới). Đến nay, Núi Thành cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV theo Nghị quyết đề ra. Về nhóm các chỉ tiêu văn hóa – xã hội, đến thời điểm nầy, Núi Thành có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt so với Nghị quyết đề ra); có 45/61 trường từ mầm non đến THCS đạt chuẩn quốc gia, 1 trường THPT đạt chuẩn. Tỉ lệ cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa tăng cao theo từng năm. Đến tháng 6.2018, Núi Thành có 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt so với Nghị quyết đề ra). Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 là 93,2% (Nghị quyết đến năm 2020 đạt 95%). Tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, năm 2017 giảm còn 1,71% (trừ đối tượng hưởng bảo trợ xã hội). Nửa nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, quốc phòng – an ninh cũng cơ bản đạt so với Nghị quyết đề ra. Năm 2015 có 78,95%, năm 2017 có 76,9% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tuy nhiên, năm 2016 chỉ có 72,5% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh (thấp hơn so với Nghị quyết đề ra là 75%). Hàng năm, Đảng bộ huyện Núi Thành kết nạp đảng viên mới đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết (mỗi năm từ 150 đến 170 đảng viên). Năm 2017, huyện Núi Thành có 15/17 xã, thị trấn vững mạnh về quốc phóng – an ninh, trong đó có 76,4% xã, thị trấn vững mạnh toàn diện (Nghị quyết đề ra đến năm 2020 xây dựng 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng – an ninh). Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Núi Thành cũng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XXI đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Theo đánh giá của Đảng bộ huyện Núi Thành tại Hội nghị Huyện ủy mới đây, bên cạnh thành quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI trong nửa nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần được khắc phục. Huyện ủy Núi Thành đã bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Theo đó, bước vào những năm cuối của nhiệm kỳ, dự lường những khó khăn, thách thức; kế thừa và phát huy những thành quả, Đảng bộ huyện Núi Thành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của các năm trước đồng thời tận dụng và khai thác những thuận lợi, cơ hôi mới để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Tam Nghĩa - huyện Núi Thành - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361